Relacja z X warsztatów PTHM

Już po raz dziesiąty Polskie Towarzystwo Historii Mówionej zorganizowało spotkanie warsztatowe skierowane do członków organizacji oraz wszystkich zainteresowanych historią mówioną. Jednocześnie było  to pierwsze tego typu wydarzenie po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19.

Tym razem spotkaliśmy się w Warszawie, w gościnnych progach Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a tematami obrad były: interpretacja relacji oraz ochrona danych osobowych w oral history w Polsce. W dyskusji panelowej poświęconej pierwszej kwestii udział wzięli badacze i badaczki z różnych dyscyplin naukowych oraz ośrodków badawczych. Wśród nich znaleźli się: prof. Kaja Kaźmierska (socjologia, Uniwersytet Łódzki), dr Ewa Kępa (kulturoznawstwo, Uniwersytet w Białymstoku), dr Andrzej Czyżewski (historia, Uniwersytet Łódzki) oraz Damian Gocół (filologia polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Materiałem, który omawiano, analizowano i interpretowano była relacja historii mówionej ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, zarejestrowana w ramach projektu „100 100-latków na 100-lecie”. W drugiej części spotkania prof. Marek Konstankiewicz (historia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) przybliżył zebranym akty prawne obowiązujące w Polsce a dotyczące RODO, ze szczególnym uwzględnieniem badań dot. historii mówionej. Zapis obu części znajduje się na profilu PTHM-u na Facebook-u (@historiamówiona). Na zakończenie nastąpiły krótkie ogłoszenia dot. bieżących prac Towarzystwa oraz planów na najbliższą przyszłość.

Link do nagrania warsztatów

X warsztaty PTHM 23.10.2021

Zapraszamy na X warsztaty Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej!

miejsce: Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Budynek Pomuzealny, sala A (I piętro), Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
termin: 23 października 2021 r., godz. 11:00

Program warsztatów:

  • 11:00 – 13:00 Dyskusja panelowa „Interpretacja wywiadu z różnych perspektyw badawczych – studium przypadku”
    W dyskusji wezmą udział: Kaja Kaźmierska (Instytut Socjologii UŁ), Ewa Kępa (Instytut Studiów Kulturowych UwB), Andrzej Czyżewski (Instytut Historii UŁ), Damian Gocół (Instytu Filologii Polskiej UMCS)
    Prowadzenie: Katarzyna Bock-Matuszyk/Marcin Jarząbek
  • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
  • 14:00 – 15:30 Zagadnienia ochrony danych osobowych w historii mówionej – wykład Marka Konstankiewicza (Instytut Historii UMCS) i dyskusja
  • 15:30 – 16:00 Plany i projekty PTHM 2021-22 – dyskusja

Warsztaty będą transmitowane na profilu facebookowym PTHM.

Uczestniczki i uczestnicy:

Kaja Kaźmierska – doktor habilitowana socjologii, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierowniczka Katedy Socjologii Kultury i dyrektor Instytutu Socjologii UŁ. Kieruje też Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej. Zajmuje się badaniami biograficznymi ze szczególnym uwzględnieniem metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego, pamięcią biograficzną i zbiorową, doświadczeniami biograficznymi i procesami społecznymi w ujęciu generacyjnym. Autorka lub współautorka, m.in. Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors (2012), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (2012, red.), Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda-technika-analiza (2020, razem z Katarzyną Waniek), Telling the great change The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective (2020, red. razem z Katarzyną Waniek).

Ewa Kępa – doktor kulturoznawstwa; adiunkt w Instytucie Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się interdyscyplinarnymi studiami nad kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender studies. Zajmuje się również autoetnografią oraz bada kontynuacje tradycyjnego „kobiecego” rękodzieła w kulturze współczesnej. Należy do zarządu Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych. Jest redaktorem „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”. Współautorka książki Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach (2018). Autorka książki Historie wydobyte z cienia. Autobiograficzne relacje starszych kobiet (2012).

Andrzej Czyżewski – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Historii UŁ. Zajmuje się najnowszą historią Polski, historią polskiej historiografii w PRL, historią mówioną i polityką historyczną. Autor lub redaktor kilku książek: Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku (2008), Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980-1981 (2011, oprac.). Kierownik projektu Pokolenie czy pokolenia Marca ’68 – między oral history a metodą biograficzną (NCN) i współtwórca Leksykonu getta łódzkiego (NPRH, 2019-23).

Damian Gocół – językoznawca, etnolingwista, doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Zastępca redaktor naczelnej „Pisma Folkowego”. Redaktor dwóch serii wydawniczych: Gawędy o kulturach (2016, 2017, 2019, 2021, z Joanną Szadurą) i EtnoBiblioteka (2018, 2021, z Joanną Szadurą) oraz tomów: Subiektywizm w języku (2017, z Beatą Szejgiec), Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze (2019, z Ryszardem Tokarskim i Eweliną Krzykałą). Zajmuje się tematyką historii mówionej, pamięcioznawstwa lingwistycznego, wyrażania podmiotowości w języku, językoznawstwa kognitywnego i kultury ludowej. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Anny Pajdzińskiej.

Marek Konstankiewicz – doktor habilitowany w dyscyplinie historia, profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pracownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS. Jego zainteresowania badawcze obejmują: prawne aspekty działalności archiwalnej, edukację archiwalną, historię zarządzania dokumentacją, historię administracji ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej oraz historię kolejnictwa i transportu. Autor książki Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939 (2011), wspóautor (razem z Adrianem Niewęgłowskim) komentarza do ustawy z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (2016).

Program X warsztatów PTHM (pdf)