Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej

Rozdział I. Postanowienia ogólne:

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. W języku angielskim nazwa Stowarzyszenia brzmi: Polish Oral History Association.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć swoje stałe i czasowe jednostki organizacyjne.

§ 5.

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 6.

Stowarzyszenie prowadzi działalność bezpłatną i odpłatną.

§ 7.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci. Wzory odznak i pieczęci ustala Zarząd.

Rozdział II. Cele i środki działania:

§ 8.

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Integracja środowiskowa badaczy, historyków, archiwistów, muzealników, animatorów kultury i wszystkich innych osób i podmiotów zajmujących się historią mówioną („oral history”) lub dziedzinami jej pokrewnymi.
 2. Reprezentacja polskiego środowiska historii mówionej na forum międzynarodowym.
 3. Praca nad doskonaleniem standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej jako dziedziny nauki, kultury i działalności społecznej.
 4. Upowszechnianie tych standardów oraz doskonalenie warsztatu osób i instytucji odpowiedzialnych za zbieranie i archiwizowanie zapisów audio i audiowizualnych oraz innych materiałów z dziedziny historii mówionej lub dziedzin jej pokrewnych.
 5. Wspieranie działań na rzecz rozwiązań prawnych wspomagających rozwój historii mówionej.
 6. Rozwijanie w społeczeństwie zainteresowań historią mówioną, dziejami najnowszymi, kulturą i historią lokalną.
 7. Aktywizacja społeczności lokalnych wokół inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie.

§ 9.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Wspieranie wymiany myśli i doświadczeń osób i instytucji zajmujących się historią mówioną poprzez organizację dorocznych spotkań członków Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 3. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i edukacyjnych zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia, w tym konferencji, debat, paneli dyskusyjnych, wykładów itp.
 4. Działalność publikacyjną zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 5. Współpracę z podobnymi organizacjami działającymi w kraju i za granicą.
 6. Współpracę z mediami, jednostkami administracji państwowej i samorządowej na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki:

§ 10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§ 12.

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która opłaci składkę członkowską i złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub wnosząca wybitny wkład w rozwój idei propagowanych przez Stowarzyszenie i realizację jego celów statutowych, która wyrazi na to zgodę.
 6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,b) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,c) udziału w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,d) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.e) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,f) korzystania z opieki, pomocy i rekomendacji Stowarzyszenia w zakresie działalności polegającej na realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek. W szczególnych przypadkach na prośbę członka Zarząd może odstąpić od pobrania składki w danym roku.c) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 14.

 1. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w obradach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi zobowiązani są do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek:a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,b) nieuiszczenia składki członkowskiej w wyznaczonym terminie,c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,e) wykluczenia przez Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia.
 1. O ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu orzeka Zarząd w uchwale. O wykluczeniu członka zasiadającego w Zarządzie orzeka Komisja Rewizyjna w uchwale.
 2. Od uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania w terminie do 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia:

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącymb) członkowie honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożony na ręce Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.
 7. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 8. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący wybrany zwykłą większością głosów. Przewodniczący wyznacza spośród członków protokolanta.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,b) uchwalania zmian statutu,c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,f) uchwalanie budżetu,g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.l) ustalanie wysokości składek członkowskich i częstotliwości ich uiszczania.

§ 18.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa 3 lata.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia są równe, bezpośrednie, odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Dla ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu wybiera się w dwu niezależnych głosowaniach; w pierwszym z nich Prezesa, a w drugim pozostałych członków Zarządu. Dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kolejne kadencje.

§ 19.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może, jeżeli zajdzie potrzeba zwiększyć liczbę członków Zarządu, nie więcej jednak niż do 7.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes. Kieruje on pracami Zarządu i reprezentuje go wobec Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz. W sprawach niemajątkowych wystarczająca jest reprezentacja jednoosobowa.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Zarząd może zebrać się też na wniosek Komisji Rewizyjnej
 6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej.
 7. Do kompetencji Zarządu należą:a) realizacja celów Stowarzyszenia,b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,d) sporządzanie planów pracy i budżetu,e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,i) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie.

§ 20.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:a) kontrolowanie działalności Zarządu,b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.f) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

§ 21.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 22.

W przypadku ustąpienia, odwołania, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów Walnego Zgromadzenia na nieobsadzone stanowisko.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia:

§ 23.

Majątek Stowarzyszenia powstaje

 1. ze składek członkowskich,
 2. w wyniku darowizn, spadków, zapisów,
 3. z dotacji, grantów i ofiarności publicznej.
 4. z działalności odpłatnej

§ 24.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w kasie podręcznej. W kasie podręcznej mogą znajdować się środki w kwocie nie większej niż 3000 zł. (trzy tysiące złotych)

§ 25.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 27.

W zakresie zobowiązań majątkowych do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, wymagany jest podpis prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe:

§ 28.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (3/4), przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 29.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 10 stycznia 2009 roku (uchwała nr 2/2009)

Zmiany do statutu przyjęto dnia 8 listopada 2009 roku (uchwała nr 8/2009)

Zmiany do statutu przyjęto dnia 23 stycznia 2016 roku (uchwała nr 2/2016)

Tekst statutu w pliku pdf