Skip to content

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Call for Participation: Witnessing the War in Ukraine: Oral History and Interview-Based Research Summer Institute

Witnessing the War in Ukraine

Call for Participation: Witnessing the War in Ukraine: Oral History and Interview-Based Research Summer Institute

July 16-19, 2022, Krakow, Poland

[український варіант нижче]

The world is in the midst of the worst and greatest war in Europe since World War Two. On 24 February 2022, the Armed Forces of the Russian Federation launched a massive and ferocious invasion of Ukraine. Fatalities and other casualties have rapidly mounted, and a humanitarian catastrophe of unprecedented proportions has developed. As of May 2022, 5 million Ukrainian citizens have fled the war, and more than 7 million are internally displaced. In response to this unfolding humanitarian trauma of massive proportions, researchers in oral history, ethnography, sociology, and cultural anthropology have stepped forward and engaged in the active collection of evidence.

What are the ethical implications of this ‘rapid response’ to the war? How should the researchers approach fieldwork in times of continuously unfolding trauma? How to conduct interview-based research in times of war without harming those with whom we work in the field? “War is a persistent attribute of human cultures through times”— with these words Peabody Museum of Archaeology and Ethnology at Harvard University opened a 5-year exhibit, Arts of War (2014-2019). In Eastern Europe only, we have witnessed an entire generation of ethnographers and anthropologists working through the trauma of the Balkan Wars that plagued the region throughout the 1990s. The question of how to conduct research ethically in conflict settings was also addressed in many other contexts concerning many other wars that continue to unfold around the world outside of Europe. Sadly, it is now an urgent question facing researchers of Ukraine as well.

In the context of the ongoing war in Ukraine, the organizers of the Summer Institute offer an academic platform for a respectful and focused discussion of research needs and fieldwork challenges of interview-based research in the context of the ongoing war on Ukraine. We invite oral historians, anthropologists, sociologists, psychologists and other students and researchers relying on interview methods in their research on the human experience of the war in Ukraine to join our Summer Institute for an in-depth exchange of ideas and expertise on how to engage in such research in ethically responsible and methodologically sound ways.

Activities

The work of the summer institute is organized in the following way. Part One of the institute will feature presentations by established experts in the fields of oral history and related fields focusing on interview-based research in the context of war and trauma. Part Two will consist of seminar and workshop sessions. In the seminars, the institute experts and participants will discuss key methodological and ethical aspects of interview-based research in times of unfolding trauma. Participants will be asked to work through assigned reading material in advance to engage in the discussion of the topic. During the workshop sessions led by the Institute faculty, participants will share their own ongoing or planned projects and engage with other participants in the discussion of their work.

Confirmed Invited Speakers:

Alessandro Portelli, University of Rome La Sapienza

Andreas Hamburger, International Psychoanalytic University Berlin

The Summer School will be held in person in Krakow, Poland. The working language of the Institute is English. Hybrid hosting is not currently planned. Accepted participants will be provided with accommodation and travel assistance. There is no tuition for the Summer School, and no credit is offered, but participants can request a certificate of participation.

To participate in the Institute, please apply via this form. The application must include a personal statement in English explaining how this summer institute will benefit your research and ongoing or planned projects, a brief CV, and personal and contact information.

Important Deadlines and Dates:

Application Deadline        (June 10)

Notification                               (June 15)

Summer School                       (July 16–19)

Organizers:

For more information, please contact: witnessing.war@uj.edu.pl

Call for Participation (pdf)

Літній інститут з досліджень на основі інтерв’ю та усної історії  «Свідчення війни в Україні»

Краків, Польща, 16–19 липня 2022 року

Світ зараз перебуває в розпалі найжахливішої і найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. Збройні сили Російської Федерації 24 лютого 2022 року розпочали масштабне і жорстоке вторгнення в Україну. Кількість жертв та потерпілих стрімко зростає до рівня гуманітарної катастрофи небувалих масштабів. Станом на травень 2022 року 5 мільйонів громадян України, тікаючи від війни, покинули країну, а понад 7 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами. У відповідь на цю все більшу гуманітарну травму масового масштабу дослідники з усної історії, етнографи, культурні антропологи активно розпочали збирання свідчень.

Які етичні наслідки цієї «швидкої реакції» на війну? Як потрібно проводити польові дослідження під час неперервно зростаючої травми? Як проводити інтерв’ю-дослідження під час війни, не завдаючи шкоди тому, з ким ми працюємо? «Війна — це постійна ознака людської культури в усі часи», — цими словами Музей археології та етнології Пібоді при Гарвардському університеті відкрив 5-річну виставку «Мистецтво війни» (2014–2019). Тільки у Східній Європі ми стали свідками формування покоління етнографів та антропологів, які працювали над травмою Балканських воєн, що мордували регіон у період 1990-х років. Питання про етичні підходи досліджень в умовах конфлікту також розглядали в багатьох інших контекстах щодо багатьох інших воєн, що тривають по всьому світу за межами Європи. На жаль, зараз це питання стає дедалі актуальнішим і для дослідників України.

В умовах війни в Україні організатори літнього інституту пропонують академічну платформу для уважного й зосередженого обговорення потреб і викликів польових досліджень і проведення інтерв’ю в контексті поточної війни в Україні.

Ми запрошуємо дослідників, які використовують методи інтерв’ю в дослідженнях про поточну війну в Україні, долучитися до нашого літнього інституту для обміну ідеями й досвідом щодо проведення таких досліджень етично відповідальними та методологічно обґрунтованими способами.

Роботу літнього інституту організовано в такий спосіб:

У першій частині будуть представлені доповіді відомих експертів у галузі усної історії та суміжних напрямів, які працюють над дослідженнями, основаними на інтерв’ю в контексті війни і травм.

Друга частина буде містити семінари й воркшопи. На семінарах експерти та учасники інституту обговорять ключові методологічні й етичні аспекти інтерв’ю-досліджень під час розвитку травми. Учасникам буде запропоновано заздалегідь попрацювати над вибраними публікаціями задля кращого обговорення теми.

Під час воркшопів учасники під керівництвом викладачів інституту поділяться своїми поточними чи запланованими проєктами та візьмуть участь в обговоренні власної роботи з іншими учасниками.

Літня школа відбудеться очно в Кракові, Польща. Робоча мова інституту — англійська. Гібридний хостинг наразі не заплановано. Організатори інституту забезпечують проживання та компенсацію дорожніх витрат учасників. Оплату участі в літньому інституті не передбачено, також організатори не надають навчальних кредитів, однак за бажанням учасники можуть отримати сертифікат про участь.

Для участі в літній школі подайте заявку за допомогою цієї форми.

Будь ласка, надішліть доданими файлами такі матеріали: особиста заява англійською мовою з описом, як цей літній інститут може бути корисним для ваших досліджень і поточних чи запланованих проєктів (до 500 слів), коротке резюме, а також особисту й контактну інформацію.

Важливі дати:

Кінцевий термін подачі заявок — 10 червня 2022 року

Відбір учасників — 15 червня 2022 року

Літній інститут — 16–19 липня 2022 року

Організатори:

Кафедра української культури та етнографії, Альбертський університет, Канада

Канадський інститут українських студій, Альбертський університет

Українська асоціація усної історії

Кафедра соціології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Польська асоціація усної історії

Фундація Добра Воля, Краків, Польща

Лундський університет, Швеція

За додатковою інформацією звертайтесь: witnessing.war@uj.edu.pl

Заклик до участі (pdf)