Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Wyniki konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej

Uzasadnienie przyznania nagród w pierwszej edycji Konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej, zorganizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Polskie Towarzystwo Historii Mówionej

Celem pierwszej edycji Konkursu było wyłonienie wyróżniających się prac magisterskich i licencjackich, obronionych pomiędzy 1 I 2020 r. a 30 IX 2021 r., których Autorzy świadomie zastosowali w swoich badaniach metodę historii mówionej, sięgnęli do relacji świadków historii – zarówno wywołanych samodzielnie na potrzeby pracy, jak i zdeponowanych w kolekcjach archiwalnych, dokonując ich głębokiej analizy źródłowej i nie poprzestając na wykorzystaniu cytatów jedynie dla zilustrowania omawianych zagadnień, a także wykazali się znajomością i zrozumieniem literatury naukowej z obszaru historii mówionej.

Kapituła konkursowa w składzie: dr Marcin Jarząbek (Przewodniczący), dr Katarzyna Bock-Matuszyk, dr hab. Dobrochna Kałwa, dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Marek Szajda i dr Katarzyna Waniek, podjęła decyzję o przyznaniu następujących nagród:

* I nagrody w kategorii praca licencjacka: Maciejowi Waleszczyńskiemu za pracę pt. „Trzeba było zacząć od nas…”. Transformacja po 1989 roku opowiedziana przez elity z Państwowych Gospodarstw Rolnych [na podstawie relacji zebranych w 2020 roku w powiecie kętrzyńskim, województwo warmińsko-mazurskie], napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Kochanowskiego na Uniwersytecie Warszawskim

Kapituła doceniła tu w szczególności zakres wykonanej pracy badawczej, w tym ilość danych zgromadzonych w nagranych przez Autora relacjach historii mówionej oraz poziom ich analizy i stopień wykorzystania, a także rzadko obecny w pracach licencjackich sposób formułowania problemów badawczych i wnioskowania, który skłania czytelnika do podjęcia naukowej dyskusji. W narracji Autora widać również pasję badawczą w szukaniu odpowiedzi na postawione pytania, a także znajomość najnowszej literatury przedmiotu.

* I nagrody  w kategorii praca magisterska: Karolinie Domańskiej za pracę pt. Popularność amerykańskiej koszykówki jako fenomen kulturowy okresu transformacji w Polsce lat 90. XX w. (na przykładzie województw południowo-zachodnich), napisaną pod kierunkiem dr hab. Marty Kurkowskiej-Budzan na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kapituła doceniła tu w szczególności doskonałe połączenie pasji i eksperckiej wiedzy w odniesieniu do opisywanego zjawiska z bardzo dobrym warsztatem metodologicznym w obszarze historii mówionej i doświadczeniem w wywoływaniu źródeł historii mówionej. Praca imponuje rozmiarami i zakresem drobiazgowo wykorzystanych źródeł różnego typu, przy czym głęboka analiza wywołanych samodzielnie źródeł historii mówionej pozostaje w niej podstawowym punktem odniesienia i w wielu miejscach centralną osią narracji.

W toku dyskusji Kapituła zdecydowała jednogłośnie nie przyznawać nagród za drugie miejsce i wyróżnień w obu kategoriach konkursowych. Członkowie Kapituły docenili zarówno pomysły, jak i zaangażowanie Autorów i Autorek wszystkich zgłoszonych w konkursie licencjatów i prac magisterskich, jednak zwrócili uwagę na brak w nich odwołań do literatury naukowej dotyczącej historii mówionej oraz – co nawet ważniejsze – refleksji nad tym, czym jest dla Autora historia mówiona jako źródło i w jaki sposób wykorzystuje ją w pracy naukowej. Kapituła uznała za niewystarczające do uzyskania nagrody lub wyróżnienia korzystanie z nagranych wypowiedzi świadków historii wyłącznie w funkcji ilustracyjnej, bez poddawania ich analizie i interpretacji.

Uroczyste wręczenie nagród, połączone z prezentacją zwycięskich prac przez Laureatów i dyskusją naukową, odbędzie się 30 listopada 2021 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu i będzie transmitowane w mediach społecznościowych Organizatorów.

5 listopada 2021 r.