Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

X warsztaty PTHM 23.10.2021

Zapraszamy na X warsztaty Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej!

miejsce: Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Budynek Pomuzealny, sala A (I piętro), Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
termin: 23 października 2021 r., godz. 11:00

Program warsztatów:

  • 11:00 – 13:00 Dyskusja panelowa „Interpretacja wywiadu z różnych perspektyw badawczych – studium przypadku”
    W dyskusji wezmą udział: Kaja Kaźmierska (Instytut Socjologii UŁ), Ewa Kępa (Instytut Studiów Kulturowych UwB), Andrzej Czyżewski (Instytut Historii UŁ), Damian Gocół (Instytu Filologii Polskiej UMCS)
    Prowadzenie: Katarzyna Bock-Matuszyk/Marcin Jarząbek
  • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
  • 14:00 – 15:30 Zagadnienia ochrony danych osobowych w historii mówionej – wykład Marka Konstankiewicza (Instytut Historii UMCS) i dyskusja
  • 15:30 – 16:00 Plany i projekty PTHM 2021-22 – dyskusja

Warsztaty będą transmitowane na profilu facebookowym PTHM.

Uczestniczki i uczestnicy:

Kaja Kaźmierska – doktor habilitowana socjologii, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierowniczka Katedy Socjologii Kultury i dyrektor Instytutu Socjologii UŁ. Kieruje też Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej. Zajmuje się badaniami biograficznymi ze szczególnym uwzględnieniem metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego, pamięcią biograficzną i zbiorową, doświadczeniami biograficznymi i procesami społecznymi w ujęciu generacyjnym. Autorka lub współautorka, m.in. Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors (2012), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (2012, red.), Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda-technika-analiza (2020, razem z Katarzyną Waniek), Telling the great change The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective (2020, red. razem z Katarzyną Waniek).

Ewa Kępa – doktor kulturoznawstwa; adiunkt w Instytucie Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się interdyscyplinarnymi studiami nad kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender studies. Zajmuje się również autoetnografią oraz bada kontynuacje tradycyjnego „kobiecego” rękodzieła w kulturze współczesnej. Należy do zarządu Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych. Jest redaktorem „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”. Współautorka książki Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach (2018). Autorka książki Historie wydobyte z cienia. Autobiograficzne relacje starszych kobiet (2012).

Andrzej Czyżewski – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Historii UŁ. Zajmuje się najnowszą historią Polski, historią polskiej historiografii w PRL, historią mówioną i polityką historyczną. Autor lub redaktor kilku książek: Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku (2008), Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980-1981 (2011, oprac.). Kierownik projektu Pokolenie czy pokolenia Marca ’68 – między oral history a metodą biograficzną (NCN) i współtwórca Leksykonu getta łódzkiego (NPRH, 2019-23).

Damian Gocół – językoznawca, etnolingwista, doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Zastępca redaktor naczelnej „Pisma Folkowego”. Redaktor dwóch serii wydawniczych: Gawędy o kulturach (2016, 2017, 2019, 2021, z Joanną Szadurą) i EtnoBiblioteka (2018, 2021, z Joanną Szadurą) oraz tomów: Subiektywizm w języku (2017, z Beatą Szejgiec), Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze (2019, z Ryszardem Tokarskim i Eweliną Krzykałą). Zajmuje się tematyką historii mówionej, pamięcioznawstwa lingwistycznego, wyrażania podmiotowości w języku, językoznawstwa kognitywnego i kultury ludowej. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Anny Pajdzińskiej.

Marek Konstankiewicz – doktor habilitowany w dyscyplinie historia, profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pracownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS. Jego zainteresowania badawcze obejmują: prawne aspekty działalności archiwalnej, edukację archiwalną, historię zarządzania dokumentacją, historię administracji ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej oraz historię kolejnictwa i transportu. Autor książki Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939 (2011), wspóautor (razem z Adrianem Niewęgłowskim) komentarza do ustawy z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (2016).

Program X warsztatów PTHM (pdf)